Vouchery 2022

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2023
28.06 - 1.07.2023, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

Vouchery 2022

 

Szanowne Festiwalowiczki i Festiwalowicze,

Bezpieczeństwo uczestników festiwalu jest najważniejsze. Dlatego 1 lipca, w momencie wystąpienia bardzo niebezpiecznych zjawisk pogodowych i wyjątkowo groźnej nawałnicy, podjęliśmy bezprecedensową w 20-letniej historii wydarzenia decyzję o ewakuacji festiwalu i tymczasowym przerwaniu działań na terenie. Za wszelkie niedogodności jeszcze raz bardzo przepraszamy. Była to pierwsza ewakuacja od początku festiwalu w 2002 roku i pierwsza na taką skalę w Polsce od dziesięcioleci.

W wyniku działania siły wyższej doszło do odwołania kilku koncertów (w tym koncertu Dua Lipy), jednak większa cześć programu tego dnia została zrealizowana. W tej trudnej sytuacji przygotowaliśmy dla wszystkich posiadaczy karnetów i festiwalowych biletów jednodniowych na 1 lipca możliwość uzyskania kwotowych voucherów, które będzie można wykorzystać w ciągu najbliższych lat na 3 kolejne edycje Open’era (2023 lub 2024 lub 2025). Kwoty voucherów uzależnione są od rodzaju festiwalowych biletów i karnetów oraz ceny ich zakupu. Wszystkie osoby posiadające karnety i bilety jednodniowe na 1 lipca na edycję 2022 (z wyłączeniem osób, które wymieniły swój festiwalowy bilet jednodniowy z 1 lipca na 2 lipca), zainteresowane uzyskaniem vouchera, prosimy o wysłanie najpóźniej do dnia 15.10.2022 e-maila na adres [email protected]. Wiadomość wysłana z adresu użytego podczas zakupu biletów powinna zawierać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz numery biletów (ciąg liczb poniżej kodu kreskowego na bilecie). W momencie dostarczenia e-maila potwierdzimy jego otrzymanie. Voucher prześlemy w najbliższym możliwym terminie na adres e-mail przypisany do zamówienia.

regulamin

REGULAMIN  UZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wydany przez spółkę ALTER ART FESTIVAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227624, NIP: 586-214-15-57 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Poniższe terminy pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie w Regulaminie:
„Festiwal” - oznacza organizowaną przez Organizatora czterodniową, plenerową imprezę artystyczną obejmującą koncerty muzyczne i inne wydarzenia artystyczne i rozrywkowe, organizowaną w Gdyni na przełomie czerwca i lipca każdego roku kalendarzowego.
„Edycja”- oznacza Festiwal organizowany w danym roku kalendarzowym.
„Edycja 2022” – oznacza Edycję, która odbyła się okresie od 29 czerwca 2022 r. do 2 lipca 2022 r. w Gdyni na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.
Regulamin Edycji 2022 – oznacza regulamin Festiwalu obowiązujący podczas Edycji 2022 dostępny pod adresem https://opener.pl/regulamin
„Bilet Uprawniający” - oznacza zakupiony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Edycji 2022 bilet jednodniowy uprawniający Uczestnika do wstępu na teren Edycji Festiwalu 2022 w dniu 1 lipca 2022 r., karnet dwudniowy weekendowy obejmujący wstęp w dniach 1 i 2 lipca 2022 r. lub karnet czterodniowy obejmujący wstępu na wszystkie dni Edycji Festiwalu 2022.
Uprawniony – oznacza każdą osobę, która zakupiła Bilet Uprawniający lub Bilety Uprawniające dla siebie lub dla innej osoby.
Zdarzenie Siły Wyższej – oznacza nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia zjawiska atmosferyczne w postaci nawałnicy, która wystąpiła w dniu 1 lipca 2022 r. w rejonie obejmującym teren Festiwalu, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników Festiwalu, z powodu której Organizator zmuszony był do czasowego przerwania toczącego się w tym dniu Festiwalu i ewakuacji uczestników poza jego teren.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uprawnionych, którzy zakupili Bilety Uprawniające, których posiadacze z powodu Zdarzenia Siły Wyższej nie mogli wejść na teren Festiwalu lub musieli go opuścić na wskazany przez Organizatora czas, na skutek zarządzonej ewakuacji.

4. Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków przyznania Uprawnionym rekompensaty z powodu niezawinionej przez Organizatora konieczności odwołania części zaplanowanego na dzień 1 lipca 2022 r. programu koncertów poprzez wydanie im bonów towarowych, które mogą zostać zrealizowane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (zwanych dalej „Voucherami”).

II. WARUNKI UZYSKANIA VOUCHERÓW I ICH WARTOŚĆ

1. Każdy Uprawniony, który chce uzyskać Voucher powinien wysłać z adresu e-mail użytego podczas zakupu Biletu Uprawniającego zgłoszenie zawierające imię i nazwisko oraz numery Biletów Uprawniających (ciąg liczb poniżej kodu kreskowego na bilecie). Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] nie później niż do dnia 15 października 2022 r.

2. Organizator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia wysyłając wiadomość na ten sam adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie.

3. Wartość Vouchera przysługującego Uprawnionemu uzależniona jest od rodzaju zakupionego Biletu Uprawniającego oraz od jego ceny i wynosi odpowiednio:

i. W przypadku festiwalowego biletu jednodniowego na 01.07.2022 zakupionego w cenie 299 zł - 225 zł;

ii. W przypadku festiwalowego biletu jednodniowego na 01.07.2022 zakupionego w cenie 315 zł - 235 zł;

iii. W przypadku festiwalowego biletu jednodniowego na 01.07.2022 zakupionego w cenie 349 zł - 260 zł;

iv. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego zakupionego w cenie 459 zł - 55 zł;

v. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 559 zł - 55 zł;

vi. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego zakupionego w cenie 539 zł - 65 zł;

vii. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 639 zł - 65 zł;

viii. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego zakupionego w cenie 607 lub 619 zł - 75 zł;

ix. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 719 zł - 75 zł;

x. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego zakupionego w cenie 649 zł - 80 zł;

xi. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 749 zł - 80 zł;

xii. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego zakupionego w cenie 686, 690 lub 699 zł - 85 zł;

xiii. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 819 zł - 85 zł;

xiv. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego zakupionego w cenie 739 zł - 90 zł;

xv. W przypadku festiwalowego karnetu czterodniowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 859 zł - 90 zł;

xvi. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego zakupionego w cenie 419 zł - 105 zł;

xvii. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 489 zł - 105 zł;

xviii. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego zakupionego w cenie 439 zł - 110 zł;

xix. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 509 zł - 110 zł;

xx. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego zakupionego w cenie 459 zł - 115 zł;

xxi. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 529 zł - 115 zł;

xxii. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego zakupionego w cenie 499 zł - 125 zł;

xxiii. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 589 zł - 125 zł;

xxiv. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego zakupionego w cenie 529 zł - 130 zł;

xxv. W przypadku festiwalowego karnetu weekendowego z polem namiotowym zakupionego w cenie 609 zł - 130 zł;

W przypadku festiwalowych biletów dziecięcych wartość Vouchera wynosi 50% wartości Vouchera wydanego za odpowiedni Bilet Uprawniający zakupiony w pełnej cenie.

4. Vouchery zostaną przesłane przez Organizatora na adres e-mail, z którego Uprawniony wysłał swoje zgłoszenie nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia przesłania przez Uprawnionego zgłoszenia.

5. W razie stwierdzenia braku podstaw do przyznania Vouchera Organizator poinformuje o tym osobę dokonującą zgłoszenia w ten sam sposób i w tym samym terminie jak określono w pkt 4 powyżej.

6. Prawo do uzyskania Vouchera nie przysługuje osobom, które posiadały Bilet Uprawniający jednodniowy na dzień 1 lipca 2022 r. i dokonały jego wymiany na bilet jednodniowy uprawniający do wstępu na Festiwal w dniu 2 lipca 2022 r.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Każdy Voucher będzie oznaczony unikalnym kodem i może być wykorzystany tylko raz.

2. Voucher wystawiony zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Regulaminie daje Uprawnionemu prawo do obniżenia o kwotę jego wartości ceny lub części ceny biletów jednodniowych lub karnetów na Edycję Festiwalu w roku 2023, 2024 albo w roku 2025, pod warunkiem dokonywania ich zakupu w serwisie Altersklep (www.altersklep.pl) .

3. Do dokonania zakupu biletów lub karnetów w serwisie Altersklep konieczna jest prawidłowa rejestracja nabywcy w Serwisie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu zakupu biletów w AlterSklep” dostępnego pod adresem https://www.altersklep.pl/sklep.php?mode=6 .

4. Voucher może zostać zrealizowany przez Uprawnionego nie później niż w ostatnim dniu Edycji Festiwalu w roku 2025. Niewykorzystanie Vouchera w tym terminie jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera. Organizator nie zwraca Uprawnionemu równowartości niewykorzystanego w terminie Vouchera.

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości, ani w części.

6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, Uprawniony może wystąpić do Organizatora z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie cesji praw z Vouchera na osobę trzecią. Wnioski w tej sprawie (obejmujące imię i nazwisko Uprawnionego, kod Vouchera, wskazanie powodu cesji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych wnioskiem, a także imię i nazwisko osoby, na którą Uprawniony chce dokonać cesji wraz z adresem mailowym tej osoby), należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] . Organizator poinformuje Uprawnionego składającego wniosek o decyzji w sprawie zgody w terminie do 60 dni od daty otrzymania wniosku.

7. Nie można wykorzystać Vouchera do zapłaty za bilet, za który Uprawniony zapłacił uprzednio bez użycia Vouchera. Organizator nie będzie zwracał Uprawnionemu środków pieniężnych za bilet, jeśli Uprawniony zdecyduje się na opłacenie rezerwacji Voucherem, już po dokonaniu płatności inną metodą.

IV. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERA

1. Wszelkie reklamacje związane z uzyskiwaniem Voucherów oraz z zakupem biletów na kolejne Edycje Festiwalu przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji.

2. Reklamacje można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: [email protected] lub w formie pisemnej korespondencji przesłanej pod adres Alter Art Festival sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku "Reklamacja". Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji.

3. Uprawniony powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uprawnionego listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

V. PRZEDŁUŻENIE WARTOŚCI VOUCHERA

W przypadku odwołania Edycji Festiwalu, na którą Uprawniony zakupił bilet przy użyciu Vouchera, Organizator zobowiązuje się do przedłużenia ważności Vouchera o rok od dnia, w którym miała się odbyć Edycja Festiwalu, na którą Uprawniony zakupił bilet przy użyciu Vouchera.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania dotyczące Vouchera należy kierować na adres e-mail Organizatora: [email protected]

2. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli będzie to potrzebne do dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, które mogą ulec zmianie, lub usunięcia błędów czy nieścisłości w Regulaminie. Czynności dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

Warszawa, 29.09.2022

 

Poprzednia wersja regulaminu (plik PDF)

 

Gdzie znajdziesz numer biletu?

  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it