Polityka prywatności

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2025
2 - 5.07.2025, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

SERWISU INTERNETOWEGO opener.pl

 

Informacje wstępne

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać na terenie całej UE nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie (dalej: „Polityka”) przekazujemy Ci m.in. informację o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także Twoich prawach z tym związanych.

 

Czym są dane osobowe? Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

 

Kim jest administrator danych osobowych? Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze serwisu opener.pl?

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z  serwisu internetowego opener.pl jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator” lub „my”).

Możesz kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected].

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

W związku z korzystaniem z serwisu internetowego opener.pl (dalej: „Serwis”). Twoje dane przetwarzane są w niezbędnym, minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia usługi korzystania z Serwisu na pożądanym poziomie. Jeśli korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszej usługi newsletter, Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji tej usługi. Jeśli natomiast korzystasz z formularzy zgłoszeniowych dostępnych w Serwisie (dla wystawców, partnerów, wolontariuszy, artystów wykonawców lub zespołów muzycznych) wówczas Twoje dane przekazywane Administratorowi za pośrednictwem tych formularzy przetwarzane są w celu podjęcia przez Administratora decyzji
o wyborze stoisk, które będą wystawiane podczas imprezy Open’er Festival (dalej: „Impreza”), w celu realizacji podjętych przez Ciebie działań zmierzających do zawarcia umowy (porozumienia)
o wolontariacie lub w celu podjęcia przez Administratora decyzji o wyborze artysty wykonawcy/zespołu muzycznego, który będzie mógł wystąpić w trakcie Imprezy.  

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniona jest od tego w jaki sposób korzystasz z Serwisu internetowego opener.pl.:

(a) jeśli jedynie odwiedzasz wspomniany Serwis, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na zapewnieniu działającego poprawnie Serwisu;

(b)  jeśli zamawiasz usługę newsletter, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda;

(c) jeśli korzystasz z formularza dla wystawców lub partnerów, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi podjęcia decyzji co do wyboru stoisk, które będą wystawiane w czasie Imprezy;

(d) jeśli korzystasz z formularza dla wolontariuszy, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność tych danych dla realizacji podjętych przez Ciebie działań zmierzających do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie i ewentualnie późniejszego wykonania tej umowy (porozumienia); w przypadku zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie podstawą prawną ich przetwarzania po wykonaniu tych umów jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów (porozumień);

(e) jeśli korzystasz z formularza dla artystów wykonawców lub zespołów muzycznych, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na umożliwieniu mu podjęcia decyzji o wyborze artysty wykonawcy/zespołu muzycznego, który będzie mógł wystąpić w trakcie Imprezy.

 

Jak długo dane osobowe są przetwarzane?

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu  lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania, tylko w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o ich niezbędność dla realizacji podjętych działań zmierzających do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie i jej późniejszego wykonania dane przetwarzane są przez okres 1 roku ,a w przypadku gdy doszło do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową (porozumieniem) zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

 

Czy dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie, gdy jest możliwe zgodnie
z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Twoje dane osobowe przekazywane są do następujących kategorii odbiorców: podmiotów przetwarzających Twoje dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotu świadczącego usługi hostingowe na naszą rzecz, podmiotu odpowiedzialnego za wysyłkę naszego newslettera, naszym zaufanym kontrahentom świadczącym nam usługi polegające na wykonywaniu określonych czynności przy organizacji i koordynacji przebiegu Imprezy oraz naszym kontrahentom świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, naszym doradcom prawnym i podatkowym. Przy czym Twoje dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

 

Jakie Prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

(a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy;

(b) prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia Ci możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy;

(c) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość Twoich danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów; (iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych;

(d) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli: (i) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (ii) wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania; (iii) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a my nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (iv) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje Ci tylko  w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, wówczas gdy samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Czym są pliki cookies i dlaczego ich używamy? Jak zarządzać plikami cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania z naszego Serwisu. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika.

Cookies pełnią różne funkcje. Przede wszystkim ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies, zwanych „sesyjnymi” (session cookies) oraz „stałymi” (persistent cookies). "Sesyjne” pliki cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu. „Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, uzależniony od parametrów określających „czas życia” danego pliku cookie, lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje także analityczne pliki cookies, które gromadzą informacje na temat aktywności użytkownika Serwisu i umożliwiają nam optymalizację jego funkcjonowania. Ponadto Administrator używa społecznościowych plików cookies. Pliki te są wykorzystywane w celu śledzenia aktywności członków portali społecznościowych. Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Snapchat, YouTube.

Twoja przeglądarka internetowa udostępnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

(a) Google Chrome

(b) Internet Explorer

(c) Mozilla Firefox

(d) Safari

 

Usługa newsletter

Administrator udostępnia Ci możliwość korzystania z usługi newsletter. Newsletter jest formą elektronicznego biuletynu wysyłanego cyklicznie i bezterminowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany na przez Ciebie adres e-mail. Newsletter zawiera aktualne informacje na temat wydarzenia Open’er Festival.

Korzystanie z usługi newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu skorzystaj z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub napisz do nas na adres: [email protected] .  

 

Informacje końcowe

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O zmianie polityki prywatności Administrator informuje w serwisie internetowym opener.pl lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail (o ile takim adresem dysponuje).

 

 

 

 

 

  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it