Festival town 2024 - fashion

WARNING! ATTENTION! our site uses cookies, which allow us to get to know you better, improve the website, adjust ads to your preferences and improve our products and services. If you don't mind click OK. Want to learn more?
Check the privacy policy.
#OPENER2024
3 - 6 July 2024, Gdynia
Gdynia-Kosakowo Airport

MODA FORMULARZ

Festival Town 2024 – Fashion

Application form for fashion stands

Dane

Select
If you have any additional questions, please contact [email protected].
return

*required fields

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych w postaci:

 • imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu osoby zgłaszającej zainteresowanie wystawieniem punktu handlowego (dalej: „stoisko”) podczas Open’er Festival (dalej: „Impreza”),

 • imienia i nazwiska, siedziby i adresu e-mail (o ile ma to zastosowanie) osoby będącej właścicielem stoiska,

 • imienia i nazwiska , adresu e-mail i numeru telefonu osoby nadzorującej stoisko,

jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu podjęcia przez administratora decyzji o wyborze stoisk, które będą wystawiane podczas Imprezy oraz w celu nawiązania kontaktu przez Administratora z osobami, których dane zostały podane w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na umożliwieniu mu podjęcia decyzji o wyborze stoisk, które będą wystawiane w czasie Imprezy oraz w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji Administratora z wymienionymi w formularzu osobami. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Imprezy. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przechowywane przez Administratora przez okres ośmiu miesięcy, a w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z danym właścicielem stoiska, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.  Podmiotowi podającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto podmiot podający dane osobowe ma też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek ubiegania się o możliwość wystawienia stoiska w czasie Imprezy. Podmiot podający dane osobowe ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it