Open'er Park - regulamin

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2022
29.06 - 2.07.2022, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

OPEN'ER PARK
REGULAMIN

REGULAMIN WYDARZENIA
pod nazwą: „OPEN’ER PARK”
GDYNIA ORŁOWO, PARK KOLIBKI, 15.07 – 22.08.2021
(KONCERTY W CYKLACH TYGODNIOWYCH, W DNIACH CZWARTEK – NIEDZIELA)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 (zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych”), na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst ujednolicony Dz. U. z 2020 r. poz. 838 (zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Celem niniejszego Regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków uczestników wydarzenia pod nazwą:
„Open’er Park”, które odbędzie się w dniach 15.07-22.08.2021 roku w Gdyni Orłowo, Park Kolibki (zwanego dalej „Wydarzeniem”), obejmującego:
(i) cykl koncertów muzycznych organizowanych w każdym tygodniu w dniach czwartek – niedziela (które łącznie zwane są dalej „Koncertami” a każdy oddzielnie „Koncertem” ) 
oraz
(ii) imprezę targowo—rekreacyjno-wystawienniczą, odbywającą się każdego dnia przez cały czas trwania Wydarzenia (zwaną dalej „Targami”),

którego organizatorem jest: ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227624, NIP: 586-21-41-557 (zwana dalej: "Organizatorem").

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Organizatora lub na Terenie Wydarzenia. Każda osoba przebywająca na Terenie Organizatora lub na Terenie Wydarzenia w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się  i korzystania z Terenu Organizatora, Terenu Wydarzenia i znajdującej się na nich infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku z posiadaniem Biletu wstępu na Wydarzenie.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Bilet” zawiera imię i nazwisko Uczestnika Wydarzenia i oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu, w dniu wskazanym na Bilecie, zgodnie z postanowieniami odpowiednich regulaminów, na podstawie których dokonano zakupu Biletu (zwanych dalej „Regulaminami Zakupu Biletów”) i wymaga wymiany na Identyfikator, przed pierwszym wejściem na Teren Wydarzenia. Wszystkie Bilety są jednodniowe i ważne są tylko w dniu wyraźnie wskazanym w treści Biletu.
„Karta Mieszkańca” plastikowa karta, posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny oraz karta elektroniczna mająca na celu zapewnienie mieszkańcom Gdyni dostępu do ofert Partnerów Programu. Karta jest spersonalizowana i stanowi identyfikator Uczestnika Programu Moje Miasto Gdynia, zgodnie z jego regulaminem.
„Kod wstępu” to indywidualny numer, wydawany przez Organizatora, uprawniający do bezpłatnego wstępu do Strefy Targowej w określonym dniu i w ograniczonym czasie. Kod wstępu wymaga wymiany na Identyfikator przed pierwszym wejściem do Strefy Targowej. Ilość dostępnych Kodów wstępu jest ograniczona.
„Aplikacja mobilna Open’er” oznacza publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, umożliwiające uzyskanie Identyfikatora w postaci
QR kodu.
„Certyfikat szczepienia” oznacza ważny Unijny Certyfikat Covid w zakresie szczepienia przeciw COVID-19 lub zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19. Certyfikat może być okazany w formie elektronicznej lub papierowej, umożliwiającej weryfikację kodu QR certyfikatu.
„Identyfikator” w postaci QR kodu, wydawanego przez Organizatora, otrzymanego na podstawie indywidualnego numeru Biletu, numeru Karty Mieszkańca lub Kodu wstępu, za pomocą Aplikacji Mobilnej Open’er lub w formie wydrukowanej upoważniającej do wstępu do odpowiednich Stref w zależności od uprawnień wynikających z nabycia Biletu określonej kategorii, z posiadania Karty Mieszkańca lub uzyskania Kodu wstępu. Warunkiem wydania Identyfikatora jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Na każdy numer Karty Mieszkańca przysługuje jeden Identyfikator na dany dzień Wydarzenia uprawniający wyłącznie do wstępu do Strefy Targowej. W określonych przypadkach Uczestnikowi Wydarzenia może zostać wydany dodatkowy identyfikator w postaci opaski, trwale zapiętej na ręce.
Każdy Uczestnik Wydarzenia, który ukończył 16 lat, dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście. W imieniu Uczestników Wydarzenia, którzy nie ukończyli 16 lat w dniu wymiany Biletu na Identyfikator, złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dokonuje Opiekun Prawny. W przypadku korzystania z Aplikacji Mobilnej Open’er Identyfikator Uczestnika Wydarzenia, który nie ukończył 16 lat w dniu wymiany Biletu na Identyfikator, należy uaktywnić w Aplikacji Mobilnej Open’er Opiekuna Faktycznego (małoletniego).
Brak złożenia oświadczenia o stanie zdrowia jest równoznaczny z odmową wydania Identyfikatora, co jest jednoznaczne z odmową wstępu na Wydarzenie.
„Identyfikator techniczny” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora osobom pracującym przy przygotowaniu i/lub realizacji Wydarzenia zgodnie z Regulaminem porządkowym dla kontrahentów i osób pracujących przy przygotowaniu i realizacji Wydarzenia.
„Kierownik do spraw bezpieczeństwa” oznacza osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
„Teren Organizatora” oznacza wyznaczony fragment terenu zespołu parkowo – dworskiego w Kolibkach pozostający we władaniu Organizatora, obejmujący Teren Wydarzenia, parkingi, wewnętrzne drogi dojazdowe, piesze ciągi komunikacyjne oraz zaplecze techniczne.
Z ważnych powodów lokalizacja Terenu Organizatora może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie www.opener.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
„Teren Wydarzenia” oznacza wyznaczony i ogrodzony obszar zespołu parkowo – dworskiego w Kolibkach, na który mogą wejść jedynie osoby posiadające odpowiedni Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Z ważnych powodów lokalizacja Terenu Wydarzenia może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie www.opener.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
„Teren Strefy Targowej” (zwany też „Terenem Strefy Parkowej”) oznacza wyznaczony fragment Terenu Wydarzenia, pozostający we władaniu Organizatora, obejmujący między innymi Strefę Kids Zone i Strefę Kina, na którym organizowane są Targi oraz aktywności rekreacyjne lub kulturalne inne niż Koncerty. Z ważnych powodów lokalizacja Terenu Strefy Targowej może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie www.opener.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. Zmiana lokalizacji Terenu Strefy Targowej nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń finansowych w kierunku Organizatora.
„Strefy” oznacza poszczególne strefy na Terenie Organizatora lub Terenie Wydarzenia m.in.: (I) Strefa Koncertowa (Strefa Imprezy Masowej), (II) Strefa Targowa (zwana też Strefą Parkową), (III) Strefa Zaplecza Techniczno – Socjalnego, do których dostęp uzależniony jest od posiadania odpowiedniego Identyfikatora lub Identyfikatora Technicznego;
„Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838), w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Wydarzenia. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Służby Porządkowe działają w strefie Terenu Wydarzenia, która stanowi Strefę Imprezy Masowej.
„Służby informacyjne” oznaczają osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Wydarzenia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Strefie Imprezy Masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
„Pracownicy Ochrony” oznaczają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonujące zadania z zakresu ochrony na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, z usług którego korzysta Organizator. Pracownicy Ochrony działają w Strefach Terenu Wydarzenia, które nie stanowią Strefy Imprezy Masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się tam osób i mienia w zakresie dopuszczalnym przez prawo, uprawnienia i zadania Pracowników Ochrony mogą wykonywać osoby wykonujące zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, z usług którego korzysta Organizator.
„Przedstawiciel Organizatora” oznacza osobę identyfikującą się Identyfikatorem Technicznym o nazwie Promoter, uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Organizatora.
„Uczestnik Wydarzenia” oznacza: Uczestnika Koncertu lub Zwiedzającego, który uczestniczy w Wydarzeniu na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu, podaniem numeru Karty Mieszkańca lub podaniem Kodu wstępu. W dniach od poniedziałku do środy Zwiedzający uczestniczy w Wydarzeniu na podstawie złożonego oświadczenia o stanie zdrowia. Osoba małoletnia, która w dniu wymiany wstępu na Wydarzenie ma ukończone 16 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Wydarzenia może być także osoba małoletnia, która w dniu wstępu na Wydarzenie nie ma ukończonych 16 lat, pod opieką Opiekuna faktycznego i na jego wyłączną odpowiedzialność, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu wstępu na Wydarzenie nie ukończyła 2 roku życia. Opiekunowie faktyczni dzieci do 2 roku życia oraz małoletni powyżej 16 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Wydarzenia lub do wybranej Strefy, dokumentu potwierdzającego wiek dziecka/małoletniego. Brak dokumentu jest równoznaczny z koniecznością zakupu biletu dla dziecka lub odmową wstępu bez Opiekuna faktycznego.
„Opiekun prawny” – jeden z rodziców osoby małoletniej poniżej 16 roku roku życia, któremu przysługuje władza rodzicielska lub osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
„Opiekun faktyczny” – Opiekun prawny lub osoba dorosła przez niego upoważniona do sprawowania pieczy nad małoletnim w czasie i miejscu Wydarzenia. Osoba dorosła może być Opiekunem faktycznym maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Wydarzeniu.
„Uczestnik Koncertu” – osoba, która na podstawie odpowiedniego Identyfikatora uprawniona jest do wejścia do Strefy Targowej lub do Strefy Koncertowej.
„Zwiedzający” – osoba, która na podstawie odpowiedniego Identyfikatora lub złożonego oświadczenia o stanie zdrowia uprawniona jest do wejścia wyłącznie do Strefy Targowej.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, na stronie www.altersklep.pl oraz www.eBilet.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.opener.pl. Szczegółowe warunki zakupu biletów określone są w odpowiednich Regulaminach Zakupu Biletów, dostępnych na ww. stronach internetowych.

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Bilet może zostać natychmiast unieważniony w przypadku odsprzedaży, próby odsprzedaży, próby skopiowania Biletu, oraz podejmowania innych działań, o których mowa w niniejszym punkcie, bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

9. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz odpowiednich Regulaminów Zakupu Biletów. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień któregokolwiek z Regulaminów może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie. Organizator informuje, iż unikalny numer Biletu znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator.

10. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Wydarzeniu wraz z osobą wspierającą każda z tych osób zobowiązana jest do posiadania Biletów.
11. Z posiadania Biletu zwolnione są dzieci, które w dniu wstępu na Teren Wydarzenia nie ukończyły 2 roku życia. Zwolnienie z konieczności zakupu Biletu należy udokumentować przedstawiając na wejściu na Wydarzenie dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, należy dokonać zakupu Biletu.

III. WSTĘP UCZESTNIKÓW WYDARZENIA NA TEREN WYDARZENIA I DO STREF:

12. Kategorie Biletów, Karta Mieszkańca, Kod Wstępu i związane z nimi uprawnienia do wstępu na Teren Wydarzenia i do Stref:
a) Bilet Koncertowy:
Uprawnia do wstępu do Strefy Koncertowej oraz wejścia do Strefy Targowej i korzystania ze wszystkich aktywności udostępnionych przez wystawców w tej Strefie a także skorzystania z płatnej oferty znajdujących się tam punktów sprzedażowych;
wstęp do Strefy Koncertowej możliwy jest od godziny 17:00 lub 18:00, w zależności od programu w danym dniu Wydarzenia, podane godziny mogą ulec zmianie. Na wejściu do Strefy Koncertowej należy poddać się czynnościom, o których mowa w pkt. 24 –a) – c) niniejszego Regulaminu;
Uczestnik Koncertu, który w dniu wstępu na Wydarzenie będzie posiadał ważny Certyfikat szczepienia, może podczas składania oświadczenia o stanie zdrowia w Aplikacji mobilnej Open’er potwierdzić posiadanie certyfikatu, co zagwarantuje mu wstęp na Wydarzanie powyżej przewidzianych limitów;
Organizator ma prawo do weryfikacji na wejściu na Wydarzenie Certyfikatu szczepienia u osób posiadających Bilety Koncertowe, które zadeklarowały posiadanie Certyfikatu;
posiadacze Biletów koncertowych otrzymają dodatkowy Identyfikator w postaci opaski, umieszczonej na ręce, przy pierwszym wstępie na Teren Wydarzenia. Identyfikator w formie opaski ułatwia przemieszczanie się pomiędzy strefami;
wstęp do Strefy Targowej możliwy jest od godziny 12:00;
do godziny 15:00 Uczestnik Wydarzenia posiadający Identyfikator uzyskany na podstawie Biletu koncertowego, zarejestrowany w Aplikacji mobilnej Open’er może wielokrotnie wchodzić i wychodzić ze Strefy Targowej, po uprzednim zeskanowaniu Identyfikatora każdorazowo przy wyjściu ze Strefy;
po godzinie 15:00 wyjście z Terenu Wydarzenia oznacza rezygnację z dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu;
brak Identyfikatora w Aplikacji mobilnej Open’er uniemożliwia ponowne wejście na Wydarzenie do godziny 15:00;

b) Bilet Koncertowy Health Pass:
przeznaczony jest dla osób, które według ich najlepszej wiedzy w dniu wstępu na Wydarzenie będą posiadały ważny Certyfikat szczepienia, co gwarantuje wstęp na Wydarzenie powyżej przewidzianych limitów
posiadacze Biletów koncertowych Health Pass zobowiązani są w dniu wstępu na Wydarzenie, podczas składania oświadczenia o stanie zdrowia do potwierdzenia w Aplikacji mobilnej Open’er posiadania ważnego Certyfikatu szczepienia
Organizator ma prawo do weryfikacji na wejściu na Wydarzenie Certyfikatu szczepienia u osób posiadających Bilety Koncertowe Health Pass. Brak ważnego Certyfikatu szczepienia w dniu wstępu na Wydarzenie może skutkować odmową wstępu z uwagi na limit miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
uprawnia do wstępu do Strefy Koncertowej oraz wejścia do Strefy Targowej i korzystania ze wszystkich aktywności udostępnionych przez wystawców w tej Strefie a także skorzystania z płatnej oferty znajdujących się tam punktów sprzedażowych;
wstęp do Strefy Koncertowej możliwy jest od godziny 17:00 lub 18:00, w zależności od programu danego dnia Wydarzenia, podane godziny mogą ulec zmianie. Na wejściu do Strefy Koncertowej należy poddać się czynnościom, o których mowa w pkt. 24 –a) – c) niniejszego Regulaminu;
posiadacze Biletów koncertowych Helath Pass otrzymają dodatkowy Identyfikator w postaci opaski, umieszczonej na ręce, przy pierwszym wstępie na Teren Wydarzenia. Identyfikator w formie opaski ułatwia przemieszczanie się pomiędzy strefami.
wstęp do Strefy Targowej możliwy jest od godziny 12:00;
do godziny 15:00 Uczestnik Wydarzenia posiadający Identyfikator uzyskany na podstawie Biletu koncertowego Health Pass, zarejestrowany w Aplikacji mobilnej Open’er może wielokrotnie wchodzić i wychodzić ze Strefy Targowej, po uprzednim zeskanowaniu Identyfikatora każdorazowo przy wyjściu ze Strefy;
po godzinie 15:00 wyjście z Terenu Wydarzenia oznacza rezygnację z dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu;
brak Identyfikatora w Aplikacji mobilnej Open’er uniemożliwia ponowne wejście na Wydarzenie do godziny 15:00;

c) Bilet do Strefy Parkowej:
Obowiązuje w trakcie trwania Wydarzenia, w dniach od czwartku do niedzieli;
uprawnia do wejścia do Strefy Targowej i korzystania ze wszystkich aktywności udostępnionych przez wystawców w tej Strefie, skorzystania z płatnej oferty znajdujących się tam punktów sprzedażowych;
nie upoważnia do wstępu do Strefy Koncertowej, w trakcie trwania Koncertów;
wstęp do Strefy Targowej możliwy jest od godziny 12:00;
do godziny 15:00 Zwiedzający posiadający Identyfikator na podstawie Biletu do Strefy parkowej, zarejestrowany w Aplikacji mobilnej Open’er może wielokrotnie wchodzić i wychodzić ze Strefy Targowej, po uprzednim zeskanowaniu Identyfikatora każdorazowo przy wyjściu ze Strefy;
po godzinie 15:00 wyjście ze Strefy Targowej oznacza rezygnację z dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu;
brak Identyfikatora w Aplikacji mobilnej Open’er uniemożliwia ponowne wejście na Wydarzenie do godziny 15:00;

d) Karta Mieszkańca:
Obowiązuje w trakcie trwania Wydarzenia, w dniach od czwartku do niedzieli, wymaga wymiany na Identyfikator poprzez podanie numeru Karty Mieszkańca;
Identyfikator uzyskany na podstawie Karty Mieszkańca nie gwarantuje wstępu do Strefy Targowej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Strefie, Organizator może odmówić wstępu do Strefy Targowej osobom z Identyfikatorem uzyskanym na podstawie Karty Mieszkańca;
uprawnia do wejścia do Strefy Targowej i korzystania ze wszystkich aktywności udostępnionych przez wystawców w tej Strefie, skorzystania z płatnej oferty znajdujących się tam punktów sprzedażowych;
nie upoważnia do wstępu do Strefy Koncertowej, w trakcie trwania Koncertów
• wstęp do Strefy Targowej możliwy jest od godziny 12:00;
• do godziny 15:00 Zwiedzający posiadający Identyfikator na podstawie Karty Mieszkańca, zarejestrowany w Aplikacji mobilnej Open’er może wielokrotnie wchodzić i wychodzić ze Strefy Targowej, po uprzednim zeskanowaniu Identyfikatora każdorazowo przy wyjściu ze Strefy;
• po godzinie 15:00 wyjście ze Strefy Targowej oznacza rezygnację z dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu;
brak Identyfikatora w Aplikacji mobilnej Open’er uniemożliwia ponowne wejście na Wydarzenie do godziny 15:00;
e) Kod wstępu do Strefy Parkowej:
Obowiązuje w trakcie trwania Wydarzenia, w dniach od czwartku do niedzieli, wymaga wymiany na Identyfikator wraz z podaniem imienia i nazwiska
wymiana Kodu wstępu na Identyfikator nie gwarantuje wstępu do Strefy Targowej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Strefie, Organizator może odmówić wstępu do Strefy Targowej osobom z Identyfikatorem uzyskanym na podstawie Kodu wstępu;
uprawnia do nieodpłatnego wejścia do Strefy Targowej i korzystania ze wszystkich aktywności udostępnionych przez wystawców w tej Strefie, skorzystania z płatnej oferty znajdujących się tam punktów sprzedażowych;
nie upoważnia do wstępu do Strefy Koncertowej w trakcie trwania Koncertów;
wstęp do Strefy Targowej na podstawie Identyfikatora uzyskanego na podstawie Kodu wstępu możliwy jest w godzinach 12:00 – 15:00;
Zwiedzający posiadający Identyfikator uzyskany na podstawie Kodu wstępu do Strefy Targowej, zarejestrowany w Aplikacji mobilnej Open’er może wielokrotnie wchodzić i wychodzić ze Strefy Targowej, po uprzednim zeskanowaniu Identyfikatora każdorazowo przy wyjściu ze Strefy;
po godzinie 15:00 wyjście ze Strefy Targowej oznacza rezygnację z dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu;
brak Identyfikatora w Aplikacji mobilnej Open’er uniemożliwia ponowne wejście na Wydarzenie do godziny 15:00;

13. Wstęp na Teren Wydarzenia i do poszczególnych Stref przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, Kartę Mieszkańca lub Kod wstępu, która otrzymała odpowiedni Identyfikator. Bilet przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia i do Stref zostanie wymieniony na odpowiedni Identyfikator w formie elektronicznej (za pomocą Aplikacji mobilnej Open’er) lub w formie wydrukowanej. Posiadacze Karty Mieszkańca uzyskują Identyfikator poprzez podanie numeru Karty Mieszkańca. Posiadacze Kodu wstępu uzyskują Identyfikator poprzez podanie numeru Kodu oraz imienia i nazwiska. Każdorazowe wejście na Teren Wydarzenia i do Stref przysługuje tylko Uczestnikowi Wydarzenia z odpowiednim i ważnym Identyfikatorem. Ponadto posiadacze Biletu koncertowego Health Pass zobowiązani są do posiadania w dniu wstępu na Wydarzenie ważnego Certyfikatu szczepienia.

Ponadto w trakcie trwania Wydarzenia, w poniedziałki, wtorki i środy, wstęp do Strefy Parkowej jest bezpłatny i możliwy po złożeniu pisemnego, dobrowolnego oświadczenia o stanie zdrowia, przy wejściu na Wydarzenie. Wstęp na Wydarzenie w poniedziałki, wtorki i środy nie wymaga posiadania Identyfikatora w postaci QR kodu.
W przypadku, gdy Uczestnikiem Wydarzenia jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką Opiekuna faktycznego , który przy pierwszym wejściu na Wydarzenie w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
14. Imię i nazwisko podane przy zakupie Biletu, lub imię i nazwisko posiadacza Karty Mieszkańca lub imię i nazwisko posiadacza Kodu wstępu, podane podczas rejestracji Kodu, widoczne na Identyfikatorze, będzie weryfikowane przy wejściu na Wydarzenie i musi być zgodne z dokumentem ze zdjęciem, pozwalającym na weryfikację Uczestnika Wydarzenia. Dane Uczestnika Wydarzenia należy podać w trakcie zakupu Biletu lub rejestrując Kartę Mieszkańca lub Kod wstępu w Aplikacji Mobilnej Open’er. W przypadku niezgodności danych Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Wydarzenia.

15. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 14 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Wydarzenia lub do poszczególnych Stref a w szczególności zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych odmówić wstępu do Strefy Imprezy Masowej:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 24 –a) – c) Regulaminu.
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do:
- Służb Porządkowych – na Terenie Wydarzenia będącym terenem imprezy masowej (tj. w Strefie Imprezy Masowej), zgodnie z pkt. 30 Regulaminu,
- Pracowników Ochrony – na pozostałym Terenie Wydarzenia oraz na Terenie Organizatora
16. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:
a) nie posiadającym Identyfikatora,
b) które nie złożyły oświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z pkt. 13 niniejszego Regulaminu,
c) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
e) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp., z wyjątkiem napojów zakupionych w Strefie Targowej do spożycia w tej Strefie,
f) nie posiadającym dokumentu potwierdzającego tożsamość
g) posiadającym bilet Health Pass bez ważnego Certyfikatu szczepienia.
Organizator przewidział depozyt, płatny 20 zł za każdą pozostawioną rzecz. Depozyt będzie też obowiązkowy dla osób, u których ochrona znajdzie przedmioty uwzględnione w Regulaminie jako niedozwolone.
Ponadto Organizator może odmówić wstępu na Teren Organizatora osobom nie przestrzegającym aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.
17. Na Terenie Strefy Targowej prowadzona jest adresowana do Zwiedzających działalność wystawiennicza, promocyjna, handlowa i rekreacyjna, która ze względu na swój charakter nie podlega przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W szczególności na Terenie Strefy Targowej nie są organizowane Koncerty muzyczne.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA WYDARZENIU:

18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne i Pracowników Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;
e) zmianę dnia i godziny rozpoczęcia Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;
f) w związku z panującą sytuacją epidemiczną, weryfikację stanu zdrowia Uczestników Wydarzenia, zgodnie z 
pkt 13 oraz poprzez zastosowanie dodatkowych obostrzeń epidemicznych.

19. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia lub Terenie Organizatora zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym Kierownika do spraw bezpieczeństwa, lub Pracowników Ochrony oraz Przedstawicieli Organizatora w zależności od miejsca, w którym się znajdują. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

20. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia oraz na Terenie Organizatora obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia lub Terenie Organizatora. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
21. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Wydarzenia lub w określonych Strefach zobowiązani są posiadać ważny Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Brak ważnego Identyfikatora jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika Wydarzenia z Terenu Wydarzenia lub określonej Strefy. W przypadku uszkodzenia Identyfikatora w formie wydruku lub opaski (na Terenie Wydarzenia lub określonej Strefy) lub problemów technicznych uniemożliwiających korzystanie z Identyfikatora w formie elektronicznej (za pomocą Aplikacji mobilnej Open’er) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu obsługi przy bramie wejściowej na Teren Wydarzenia lub odpowiedniej Strefy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem oraz dowodem potwierdzającym tożsamość, w celu uzyskania nowego Identyfikatora. Uczestnicy Wydarzenia biorący udział w Wydarzeniu w dniach od poniedziałku do środy na podstawie złożonego oświadczenia o stanie zdrowia zwolnieni są z obowiązku posiadania Identyfikatora, zgodnie z pkt. 13 niniejszego Regulaminu.

22. Na Terenie Organizatora zabrania się:
a) podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;
b) używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
c) wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;
d) rzucania przedmiotami;
e) rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne;
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
g) zaśmiecania;
h) blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
i) wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;
j) prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej;
k) prowadzenia działalności reklamowej oraz promocyjnej bez zgody Organizatora.
Dodatkowo na Terenie Wydarzenia zabrania się:
l) wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju;
m) wnoszenia jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
n) wnoszenia napojów, z wyłączeniem napojów w kartonowych opakowaniach o pojemności do 200 ml;
o) wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
p) wnoszenia plecaków, walizek, a także toreb powyżej 30 litrów; namiotów i parawanów, lodówek turystycznych, termosów, sprzętu sportowego, latawców;
q) wnoszenia dużego przenośnego sprzętu grającego.
A ponadto, w Strefie Koncertowej (Strefie Imprezy Masowej) zabrania się także:
r) wnoszenia i używania kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, aparatów z zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków. Zdjęcia mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych tak, aby nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom będącym w pobliżu;
s) wnoszenia parasolek z ostrym zakończeniem;
t) wnoszenia leżaków, przenośnych krzeseł i stolików, dużych dmuchanych zabawek.

23. Zasady utrwalania przebiegu Wydarzenia:
a) Organizator na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w zakresie określonym tą ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia w Strefie Imprezy Masowej, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia w Strefie Imprezy Masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu lub Policji właściwym ze względu na Teren Wydarzenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia w Strefie Imprezy Masowej materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
b) W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w Strefach, które nie stanowią Strefy Imprezy Masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora, w zakresie uzasadniającym realizację tego celu, Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a w szczególności zachowania osób i innych zdarzeń w Strefach, które nie stanowią Strefy Imprezy Masowej, a także na pozostałym Terenie Organizatora.
c) W przypadkach określonych w pkt. a) i b) powyżej, administratorem danych osobowych jest
Alter Art Festival Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14. W przypadku określonym w:
- punkcie a) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązki i uprawnienia Organizatora wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej i uprawnienia do utrwalania przebiegu imprezy masowej. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest wizerunek uczestnika imprezy masowej. Bez uszczerbku dla postanowień punktu a), administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
- punkcie b) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w Strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora. Administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
d) W przypadkach określonych w niniejszym pkt. 23, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

24. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:
a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania w strefach stanowiących Imprezę Masową, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Wydarzenia;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 15 d), 16 d) lub w pkt. 22 Regulaminu;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Wydarzenia;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Ponadto Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 poz. 2418), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy;
Pracownikom Ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia oraz innych aktów prawnych, w tym uprawnienia do:
f) ustalania uprawnień do przebywania na Terenie Wydarzenia lub w Strefach oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
g) wezwania osób do opuszczenia Terenu Festiwal lub Stref w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na Terenie Wydarzenia lub w określonej Strefie albo stwierdzenia zakłócania porządku;
h) ujęcia w granicach Terenu Wydarzenia, Terenu Organizatora lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
i) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418)

25. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć ze Strefy Imprezy Masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony na Terenie Wydarzenia oraz na Terenie Organizatora.

26. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, a także Pracownicy Ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
- ręczne wykrywacze metalu;
- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
- wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń;
27. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Wydarzeniu członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator oraz dokument potwierdzający tożsamość;
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator Techniczny;
- porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
28. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Wydarzenia jest zabronione, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych może odmówić wpuszczenia na Wydarzenie osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usunąć ją z miejsca przeprowadzania Wydarzenia. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony.

29. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży osoby, która chce wejść na Teren Wydarzenia lub znajdującej się na Terenie Wydarzenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony, dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

30. Organizator wyznacza następujące Strefy podziału Terenu Wydarzenia:
- Strefa Koncertowa (Strefa Imprezy Masowej);
- Strefa Targowa, w której zawiera się m. in. Strefa Kids Zone, Strefa Kina;
Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek zapoznania się z regulaminami poszczególnych Stref.
31. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Pracownicy Ochrony oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

32. W czasie Wydarzenia Organizator, Uczestnicy Wydarzenia oraz kontrahenci i osoby pracujące przy przygotowaniu i realizacji Wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Wydarzenia lub w Strefach, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Alkohol sprzedawany w Strefie Targowej może być spożywany wyłącznie w tej strefie z wyłączeniem piwa do 3,5% zawartości alkoholu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA:

33. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników Wydarzenia, oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Wydarzenie Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są przybyć na miejsce Wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

34. Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie osobom:

a) które zakupiły Bilet koncertowy Health Pass lecz w dniu wstępu na wydarzenie nie posiadają ważnego Certyfikatu szczepienia;
b) z Identyfikatorem uzyskanym na podstawie Karty Mieszkańca lub Kodu wstępu z uwagi na obowiązujące limity osób;
c) które, w dniach od poniedziałku do środy, przy wstępnie na Teren Wydarzenia nie złożą oświadczenia o stanie zdrowia.

35. Organizator informuje, że Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia lub pozostałym Terenie Organizatora będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe oraz efekty pirotechniczne.

36. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez Organizatora, obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów administracji rządowej i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

37. Organizator informuje, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz Wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

38. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i wydarzeń w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.

VI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

39. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Organizator informuje:
a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z:
„Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny, a także
„Wytycznymi dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym,
w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia, w trakcie Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

b) Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do posiadania na Terenie Wydarzenia środków ochrony osobistej, określonych w Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, a także do stosowania się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach postępowania dostępne są na stronie www.opener.pl, oraz przy wejściach na Teren Wydarzenia oraz do Stref. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi Wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia oraz ze Stref Uczestników Wydarzenia nie stosujących się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.

c) Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest złożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto Uczestnik Wydarzenia posiadający Bilet koncertowy Health Pass podczas składania oświadczenia zobowiązany jest potwierdzić posiadanie ważnego Certyfikatu szczepienia. Oświadczenie takie zawiera również imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika Wydarzenia a także dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Uczestnikiem Wydarzenia lub jego Opiekunem Prawnym po zakończeniu Wydarzenia – telefon. Wzór oświadczenia określa i udostępnia Organizator.

d) Oświadczenie określone w pkt 39 c) Uczestnik Wydarzenia złoży w dniu wstępu na teren Wydarzenia, w Aplikacji Mobilnej Open’er lub za pomocą formularza dostępnego w punkcie obsługi, przy wejściu na Teren Wydarzenia. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wymiany Biletu na Identyfikator, a w dniach od poniedziałku do środy warunkiem wstępu na Wydarzenie.

e) Niezłożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia określonego w pkt 39 c) skutkować będzie odmową wymiany Biletu na Identyfikator, a w konsekwencji odmową wstępu na Wydarzenie, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.

f) Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 39 c) mogą być udostępniane odpowiednim służbom, pełniącym nadzór epidemiologiczny na danym terenie.

g) Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 39 c) jest Alter Art Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227624, NIP: 586-21-41-557. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych wskazanych w pkt 39 c) oraz danych o stanie zdrowia będzie skutkować odmową wymiany Biletu na Identyfikator a w konsekwencji odmową wstępu na Wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

h) Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 39 c) przechowywane będą przez Organizatora przez okres 10 dni od daty złożenia oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

i) Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. REKLAMACJE:

40. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia uczestnictwa w Wydarzeniu na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O.
ul. Kazimierzowska 14
02-589 Warszawa.

41. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

42. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 40 i 41 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

43. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

44. Administratorem danych osobowych jest ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Kazimierzowskiej 14. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

45. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH I KODEKSU KARNEGO:

46. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

47. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (art. 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

48. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca tego czynu naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art.161 § 2 i § 3 Kodeksu karnego).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

49. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

50. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.

51. Niniejszy Regulamin jest dostępny m. in.:
- na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.opener.pl;
- w Aplikacji Mobilnej Open’er;
- w punkcie informacyjnym Organizatora;
- w kasach biletowych Organizatora;
- przy wejściu na Teren Wydarzenia oraz do wybranych Stref.
52. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 40 na piśmie.

53. Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

54. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz, w zakresie dotyczącym Pracowników Ochrony – przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące rozporządzenia i wytyczne właściwych organów administracji rządowej.

55. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2021 roku.

56. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.opener.pl

Warszawa, dnia 24.07.2021 roku.

sponsorzy
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it